MENU CLOSE
f-anazitisi logo

Όροι Χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών «F-ANAZITISI»

Αντικείμενο

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους 338, και του νομικού ή φυσικού προσώπου (στο εξής: “χρήστης”) που αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές συνδρομητικές υπηρεσίες «f-anazitisi» του Διαδικτυακού Χώρου www.f-anazitisi.gr (στο εξής: “Υπηρεσία”).

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το έγγραφο αυτό προσεκτικά. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Υπηρεσία και την αποδοχή αυτών των όρων, ο χρήστης συμφωνεί να δεσμευθεί από αυτούς, και αυτοί οι όροι αποκτούν ισχύ σύμβασης.
Οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα με τους γενικούς Όρους χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου www.boussiasconferences.gr και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι αναρτημένα στην εν λόγω ιστοσελίδα, τα οποία ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή:

α) Των Γενικών Όρων χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου www.boussiasconferences.gr

β) Της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και

γ) Των παρόντων Όρων Χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών «f-anazitisi».

Δικαίωμα Χρήσης – Κωδικοί Πρόσβασης

Δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας έχουν μόνο οι συνδρομητές που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος της συνδρομής τους. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει, να μεταφέρει, να δανείζει, να μισθώνει ή υπεκμισθώνει ή να πωλεί τη συνδρομή του στην Υπηρεσία ή/και την άδεια χρήσης της.
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία και η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν προϋποθέτουν την εισαγωγή των χορηγηθέντων από την Εταιρεία “ονόματος χρήστη” και του μυστικού “κωδικού πρόσβασης”. Οι κωδικοί είναι αυστηρώς προσωπικοί και εμπιστευτικοί και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται ή/και να χρησιμοποιούνται από τρίτα πρόσωπα πέραν του συνδρομητή. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι γίνεται τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση, δύναται να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων της (π.χ. αλλαγή κωδικών, διακοπή παροχής της Υπηρεσίας στον Συνδρομητή κ.ά.). Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαρροή ή αποκάλυψη του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, και υποχρεούται, στις περιπτώσεις αυτές, να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της Εταιρείας. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιασδήποτε μορφής παραβίαση ή χωρίς δικαίωμα χρήση των προσωπικών του κωδικών χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδρομητής είναι αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου υπόχρεος για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση της Υπηρεσίας που γίνεται μέσω της χρήσης των κωδικών του.

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας - Περιεχόμενο

Η συνδρομητική υπηρεσία f-anazitisi (https://f-anazitisi.gr) παρέχει στους χρήστες της μια εξειδικευμένη και πρωτοποριακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για το φάρμακο που δίνει τη δυνατότητα στον επιστήμονα της υγείας και στο κοινό να έχει άμεση πληροφόρηση για ζητήματα φαρμακοθεραπείας.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας δεν αποτελούν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία παρέχει ενημερωτικές υπηρεσίες και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και στη χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου. Οι επισκέπτες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της Υπηρεσίας με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές καθώς και με ειδικευμένους συμβούλους (φαρμακοποιούς, γιατρούς κτλ.).
Οι απόψεις που εκφέρονται στον δικτυακό τόπο από στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους είναι απολύτως προσωπικές και δεν έχουν κανένα χαρακτήρα προωθητικό, παρακινητικό, συμβουλευτικό ή άλλο. Αναφορές σε απόψεις, γνώμες, συνεντεύξεις, εμπορικές ή μη ενέργειες και προσφορές τρίτων γίνονται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά αποκλειστικά τα πρόσωπα που τις εκφράζουν ή τις πραγματοποιούν.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των χρηστών και τρίτων προς την Εταιρεία προσώπων, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Χώρου.

Τρόπος πληρωμής – παροχή της Υπηρεσίας

Η πληρωμή του ποσού της συνδρομής γίνεται εφάπαξ, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας (κατόπιν υποδείξεως της τελευταίας).
Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη πραγματοποιείται το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ολοσχερή καταβολή του ποσού της συνδρομής.

Σύμβαση από απόσταση

Σε περίπτωση που η σύναψη της παρούσας συμφωνίας έγινε από απόσταση, αποστέλλεται στο συνδρομητή ενημερωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο περί σύναψης της σύμβασης, με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση, ο συνδρομητής έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του στην Υπηρεσία και λήψη του ανωτέρω ενημερωτικού εγγράφου, εφόσον μέχρι την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης δεν προέβη σε καμία χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Χρήση της Υπηρεσίας από ανήλικο

O χρήστης δηλώνει στην Εταιρεία ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός ανηλίκου ή γονέας μπορεί να εγκρίνει τη χρήση της Υπηρεσίας και τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης από έναν ανήλικο, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη από ενήλικο όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από ανήλικο.

Νόμιμη - Αποδεκτή Χρήση

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για νόμιμους προσωπικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς, όχι όμως για σκοπούς εμπορικούς, παράνομους ή ανήθικους. Ειδικότερα, υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαράγει ή τροποποιεί, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά ή υπό οποιαδήποτε άλλη διασκευή ή μορφή, τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, προκειμένου να τις μεταβιβάσει ή να τις εκχωρήσει ή να τις διαθέσει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικώς αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών (όπως τράπεζες πληροφοριών, CD-ROM) κτλ. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις επιτρεπτής αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών (δυνάμει του άρθρου 45Α του ν. 2121/1993), ο χρήστης υποχρεούται να αναφέρει την πηγή άντλησης των πληροφοριών του και να μην αποκρύπτει ή τροποποιεί ή αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Ο χρήστης απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι σε περίπτωση παραβίασης αυτής της συμφωνίας ή εσφαλμένης χρήσης της Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημία στην Εταιρεία, τους διαχειριστές, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της, οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως.
Εάν ο χρήστης παραβιάσει αυτούς τους όρους ή η Εταιρεία πληροφορηθεί οποιαδήποτε άλλη παράνομη ή επιβλαβή χρήση της Υπηρεσίας από τον χρήστη, η τελευταία δικαιούται να προβαίνει μονομερώς σε άμεση διακοπή του λογαριασμού του χρήστη και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα κρίνει κατάλληλα, για την προστασία των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων της.

Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

Ως προς την έκταση της ευθύνης της Εταιρείας από τη χρήση της Υπηρεσίας ισχύουν τα αναφερόμενα και συνομολογηθέντα στους Όρους χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου www.f-anazitisi.gr, τους οποίους ο συνδρομητής δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχθεί.
Επιπρόσθετα, συμφωνείται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας, των υπαλλήλων ή συνεργατών της, για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες είτε αναφέρονται στη σύμβαση είτε προέρχονται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει ο χρήστης για τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή, με ανακοίνωση στη διαδικτυακή διεύθυνσή της (www.f-anazitisi.gr).

Λήξη – Διακοπή της Υπηρεσίας

Η παροχή της Υπηρεσίας διακόπτεται αμέσως μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει ανανεωθεί πριν από τη λήξη της. Επιπλέον, η Εταιρεία δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, να διακόπτει, άμεσα και μονομερώς, την παροχή της Υπηρεσίας προσωρινώς ή οριστικώς, κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τις διατάξεις: α) Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου www.boussiasconferences.gr, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γ) των παρόντων Όρων Χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών «f-anazitisi», ή εφόσον η χρήση της Υπηρεσίας είναι παράνομη ή επιβλαβής καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

Διάφορα

Κάθε διάταξη της παρούσας σύμβασης αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξ αυτών κηρυχθεί άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανίσχυρος, δεν επηρεάζονται οι λοιποί όροι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση που μία διάταξη κηρυχθεί άκυρη ή ανίσχυρη, η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αντικατάσταση αυτής με μια έγκυρη διάταξη, η οποία να οδηγεί στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα.
Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, ρητά συμφωνείται ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια κατά τόπο τα δικαστήρια των Αθηνών.